Polityka prywatności

I. Skróty i definicje

Definicje:

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04;

 2. Administrator– podmiot wskazany w cz. II ust. 1 niniejszej Polityki prywatności, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, dalej także jako: „Villa Antiqua”;

 3. Klient – podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane na jakiejkolwiek podstawie określonej w art. 6 RODO, dalej także jako: „Ty”;

 4. Pliki cookies - pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych;

 5. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego zestawienia informacji o danej osobie w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

 6. Newsletter– oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni.

II. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot Villa Antiqua Ramona Weiser-Ludziejewska z siedzibą w Raciborzu (47-400), ul. Piotrowska 16 NIP: 6391936802, REGON:

 2. Administrator jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego wobec Klientów;

 3. Administrator jest odpowiedzialny za umożliwienie Klientom wykonywanie ich praw wynikających z RODO.

 4. Villa Antiqua szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo Twoich danych. W tym celu zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych.

III. Dane kontaktowe

W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z administratorem poprzez email:info@villaantiqua.pl lub pisemnie na adres: Villa Antiqua ul. Piotrowska 16 47-400 Racibórz

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. wykonania usług(hotelowych/gastronomicznych/konferencyjnych/innych) lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);

 2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania i opłacenia rezerwacji poprzez system Hotres— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 3. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 7. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już moim klientem;

 8. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 10. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 11. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 12. zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 13. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

 14. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

 15. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

 16. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),

 17. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

 18. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

 19. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

 20. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą Villa Antiqua, konta w portalu Instagram pod nazwą Użytkownika Villa Antiqua oraz konta w portalu LinkedIN pod nazwą Villa Antiqua, i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). 

 21. w celu wchodzenia w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach itd. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług hotelowych, gastronomicznych, konferencyjnych i innych konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.

Monitoring w miejscach ogólnodostępnych obiektu zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz ochrony mienia.

V. Kategorie przetwarzania danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Klientów:

 • Imię i nazwisko;

 • Numer PESEL;

 • Adres zamieszkania;

 • Adres e-mail;

 • Numer telefonu;

 • Dane karty płatniczej (w przypadku płatności kartą);

 • Informacje o dacie pobytu;

 • Informacje o preferencjach dotyczących pobytu;

 • Liczba osób dorosłych objętych zamówieniem;

 • Liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem;

 • Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT;

 • Język do kontaktu;

 • Wizerunek

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom:

 • Firma LEMONPIXEL.PL Roman Korczyński, która obsługuje moduł rezerwacyjny Hotres uruchamiany na naszym portalu internetowym;

 • Biuro Rachunkowe- Doradca Podatkowy Halina Drużbicka

 • Innym firmom ( w tym firmom informatycznym), z którymi współpracuje Administrator przy zarządzaniu świadczonymi usługami.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza przypadkami, gdy Klient złoży taki wyraźny wniosek. 

VIII. Okres przechowywania danych klientów

1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych).

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni, a po jego upływie zostają trwale usunięte poprzez nadpisanie.

IX. Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
f) przenoszenia danych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie w przypadku przetwarzania Twoich danych na postawie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonywania Twoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e – mail:info@villaantiqua.pl lub pisemnie pod adres: Villa Antiqua Ramona Weiser-Ludziejewska ul. Piotrowska 16 47-400 Racibórz.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy i/lub świadczenia usługi. W przypadku ich niepodania możemy odmówić zawarcia umowy i/lub świadczenia usługi.

XI. Informacja o źródle danych

Jeśli nie podałeś nam swoich danych osobowych osobiście, Twoje dane uzyskaliśmy od podmiotu, z którym zawarłeś umowę o rezerwację usług świadczonych przez Administratora.

XII. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszym portalu internetowym są własnością Admnistratora Villa Antiqua Ramona Weiser-Ludziejewska z siedzibą w Raciborzu (47-400), ul. Piotrowska 16 i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania.

2. Wszelkie działania w zakresie określonym w pkt. 1 powyżej, wymagają pisemnej zgody Villa Antiqua Ramona Weiser-Ludziejewska z siedzibą w Raciborzu (47-400), ul. Piotrowska 16 W przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej firmy.

XIII. Pliki cookies

 1. Portal internetowy wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.

 2. Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej.

 3. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

 1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane.

 2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC.W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. 

 3. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka.

 4. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców. Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści. 

Każdorazowo należy zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych. 

XIV. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.

2. Klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej Villa Antiqua w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług.